زارع استیل
زارع استیل
زارع استیل
شهرک صنعتی گرمسار ـ بلوار صنعت ـ خیابان صنعت 6

انواع اتصالات سازه‌های فولادی :

توضیح انواع اتصالات در سازه های فولادی:

 انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی به صورت متن و تصویر در ادامه ارائه می گردد. جهت وصل کردن یک یا چند قطعه در ساختمانهای فولادی نیاز به یک قطعه رابطی می باشد که دو قطعه بتوانند توسط جوش به هم متصل شوند که این قطعه رابط همان انواع اتصالات است .
انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی به شرح زیر است :

 

– انواع اتصالات تیر به ستون .
– انواع اتصالات پای ستون .
– اتصال دو تیرآهن به هم و تولید ستون یا تیر دوبل .
– اتصالات بادبندها به ستونها وتیرها .
حال به توضیح تک تک اتصالات فوق می پردازیم.
–انواع اتصالات تیربه ستون :

اتصال تیر به ستون معمولا به دو صورت است. یا به صورت صلب و گیردار هستند
ویا به صورت مفصلی اند .
هر کدام از حالتهای مذکور نیزچند قسمت دارند که شامل موارد زیر می باشد:

—اتصال صلب با جفت صفحه موازی .

—اتصال صلب با جفت سپری .

—اتصال صلب با صفحه انتهایی روی ستون
– اتصالات صلب:

در مواردی به کار می روند که از جانب تیر یا ستون در سر گره ها ممان جذب شود .

اتصال صلبی که امروزه در کشور اجراء می
گردد و به صورت کامل اجراء نمی شود اتصال صلب با جفت صفحه موازی است .

در اتصال صلب باید جوش به صورتی باشد که قطعه کاملا گیردار باشد و جای هیچ گونه حرکتی وجود نداشته باشدیعنی دور تا دور قطعه جوش شود .

اتصالات مفصلی هم معمولا در همه ساختمانها در یک طرف سازه بکار می روند که این اتصال بسیار ساده است وفقط جهت اتصال دو قطعه بکار می رود وممانی تحمل نمی کند .

در این اتصال تغییر شکل وجود دارد در حالی که در اتصال مفصلی هیچ گونه تغییر شکلی نداریم.

نحوه جوش دادن اتصالات مفصلی به این صورت است که(در مورد نبشی ها ) فقط بر بالایی و پائینی جوش می شود و بقیه قسمت ها نباید جوش شود .

– انواع اتصالات مفصلی رایج عبارتند از :
— اتصال ساده نشسته ( نبشی نشیمن ) .

— اتصال به وسیله صفحه نشیمن ولچکی .

— اتصال به وسیله صفحه نشیمن و صفحه برشگیر ( تیغه ) .

– آنچه که امروزه اجراء می شود اتصال ساده نشسته و اتصال با صفحه نشیمن و لچکی است.

– خصوصیت اصلی اتصال مفصلی این است که زاویه بین تیر و ستون بتواند تغییر کند.

– خصوصیت اصلی اتصال صلب این است که زاویه بین تیر وستون نتواند تغییر کند .

– در اتصال ساده نشسته – نبشی هایی که در بالا می گذارند فقط برای ایجاد تعادل است و نقش باربری ندارد و حداقل نمره آن ۶ خواهد بود .
– انواع اتصالات پای ستون :

اتصالات پای ستون نیز مانند سایر اتصالات هم صلب و هم مفصلی دارند .

که در اتصال صلب از سخت کننده استفاده می شود ودر اتصال مفصلی از نبشی ها ولچکی ها استفاده می شود .

اتصال صلب را در جهتی می گذاریم که ممان داریم و اتصال مفصلی را نیز در جهتی می گذاریم که ممان نداریم .

جوش اتصال پای ستون نیز باید شرایط دو اتصال صلب و مفصلی را تامین کند .
– اتصال دو تیرآهن به هم :

برای تولید ستون دوبل یا تیر دوبل لازم است که دو تیرآهن را به هم توسط بست یا پلیت متصل کرد ونیز برای طویل کردن ستونها نیز باید بین تیرآهن ها اتصال وجود داشته
باشد( چون طول شاخه های تیرآهن۱۲ متر است).
– اتصالات بادبند ها به تیر و ستونها :

معمولا بادبندها توسط یک صفحه فلزی که از قبل در محل تقاطع تیر به ستون جوش داده شده است به ستونها وتیرها متصل می شوند.

این صفحات که تحت فشار وکشش هستند باید برای هر دو عامل طرح شوند وبادبند هایی که روی این صفحات قرار می گیرند باید به طور کامل جوش داده شوند .

بعضی وقت ها در وسط نیز صفحه
می گذارند .

چون بادبندها نمی توانند از روی هم عبور کنند در وسط قطع می شوند وبه صفحه وسط کاملا جوش داده می شوند وادامه می یابند .

همانطور که قبلا ذکر شد بادبند های این ساختمان ناودانی تک ودبل می باشد که بوسیله صفحات تقویت به تیر و ستونها متصل شده اند.