زارع استیل
زارع استیل
زارع استیل
شهرک صنعتی گرمسار ـ بلوار صنعت ـ خیابان صنعت 6

پروژه پل شمس عرب

مشخصات پروژه

پل شمس عرب

شرکت زارع استیل

محور دو گنبدان - بهبهان

۱۳۷۲/۱۱/۲۰

۱۳۷۳/۰۵/۲۰

توضیحات پروژه

اجرا و اتمام پروژه شمس عرب به طول ۶۶ متر سازه تیرورق و کمپوزیت   واقع در محور دوگنبدان ـ بهبهان

کارفرما : معاونت فنی و راهسازی وزارت راه و ترابری